content_copy

Ľudia majú tendenciu zmyslieť si na účtovníka a vedenie účtovníctva iba počas daňovej sezóny. Komunikácia počas celého roka pomôže plánovať budúcnosť a zabrániť daňovým prekvapeniam. 

Čo je lepšie paušál alebo flexi? 

V oboch prípadoch je identická administratívna náročnosť. 

Seriózny účtovník za vedenie účtovníctva nestrieľa cenu od brucha. 

Seriózny účtovník má evidenciu času, úloh, vie vysvetliť individuálnu náročnosť vedenia účtovníctva a aj prečo developer s možno menej dokladmi, ale zmluvami a zložitými operáciami nemôže byť "nahodený" študentom.

Je to len o vnútornom rozhodnutí účtovníka a klienta, ktorý druh spoplatnenia im viac vyhovuje. Mesačná fakturácia vedenia účtovníctva účtovnej firmy v tom istom meste, ktorá poskytuje pomerne kvalitnú a komplexnú službu by v konečnom dôsledku nemala byť veľmi odlišná.

Naše referencie:

CENNÍK 1.1.2023 - 35 rokov na trhu

 • Základný minimálny mesačný poplatok  50,00 Eur: 

Veľmi častou minimálnou sumou za vedenie účtovníctva je 50,00 eur alebo 70,00 eur alebo 100,00 eur za 1 mesiac. Externí účtovníci majú určité kapacity, ktoré nevedia prekročiť.

Ak chcú dlhodobým klientom garantovať stabilitu a kvalitu, nemôžu nabrať vyšší počet klientov a preto majú stanovenú minimálnu cenu, pod ktorú nemôžu klienta akceptovať. Tá zohľadňuje materiálne vybavenie, paušálne náklady, ale aj roky praxe a garanciu kvality a včasného riešenia požiadaviek klienta.

 • Spracovanie DPH, KV v cene minimálneho paušálu
 • Cena za doklady, koeficient individuálnej náročnosti klienta (podľa agendy)  -
 1. 0,50 Eur za 1 doklad 

Účtovanie riadkov a dokladov je individuálne.

Nie je riadok ako riadok a doklad ako doklad. Vo všeobecnosti platí, že závisí to od toho, aký softvér používa účtovník, lebo každý softvér riadky počíta a eviduje inak. Naša spoločnosť používa účtovný program MRP, ktorý vie importovať dáta z iných programov.  

Náročnosť závisí aj od konkrétneho klienta. Dobre importovaný e-shop sa nikdy nedá porovnať so stavebnou firmou, ktorá pôsobí vo viac krajinách a má súbor rôznych režimov DPH alebo s cestovnou kanceláriou v maržovom režime DPH. Sú účtovníci, ktorí okrem ceny za riadok majú rôzne druhy príplatkov pre náročnejších klientov. Takže cena za riadok alebo doklad sa nedá úplne jednoducho porovnať. Najbežnejšia cena za 1 riadok je 1,00 eur.

Účtovné zápisy v účtovných knihách sa vykonávajú v časovom slede na základe účtovných dokladov podľa § 10 zákona. Účtovné zápisy sa môžu vykonávať aj na základe súhrnného účtovného záznamu/dokladu, ktorým sa zoskupujú jednotlivé účtovné záznamy, s cieľom poskytnúť súhrnnú informáciu o rovnorodých účtovných prípadoch (uskutočnených hospodárskych alebo účtovných operáciách), tak aby v účtovnej jednotke bolo možné preukázať mesačne prírastok a úbytok majetku a záväzkov účtovaný priebežne počas účtovného obdobia (§ 3 ods. 3 postupov účtovania jednoduchého účtovníctva). Značná úspora za jednotlivé položky!!!

 • Pri ročnom spracovaní účtovníctva nie je účtovaný mesačný poplatok, ale cena za  1 doklad je 1,00 Eur + poplatok za závierku 50,00Eur
 • Odpisový plán za 1 kus majetku  15,00Eur
 • Daň z motorových vozidiel za 1 auto 15,00Eur
 • Ročná účtovná závierka (len bežné úkony a nie úkony naviac) 50,00Eur ako minimum a potom rastúca cena podľa predpokladaného počtu dní vzorcom 36 eur/hod x predpokladaný počet hodín
 • Úkony naviac v rámci ročnej účtovnej závierky Hodinovou sadzbou 36,00Eur
 • Cena za mzdy za 1 kus  12,00Eur, pri 2 zamestnancoch a viac 10,00 Eur
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca 12,00Eur  a 12,00Eur
 • Ročné zúčtovanie dane  12,00Eur
 • Iné práce hodinovou sadzbou 36,00Eur
 • vratky DPH z členských štátov 2,00 Eur za 1 ks dokladu
 • daň z nehnuteľností hodinovou sadzbou podľa náročnosti
 • zrážková daň 15,00Eur

Aké minimálne položky by mali byť v štruktúre cenníku od roku 2023?

Je jedno, či fakturujeme položky alebo paušál, treba prepočítavať vždy dve veličiny:
Počet hodín strávených na danom klientovi,
• Počet úkonov na danom klientovi (doklady, mzdy, podania, iné).

Do hodín strávených na agende klienta sa nepočíta napr. vzdelávanie a práca na administratíve vlastného podnikania účtovnej kancelárie. Ak sa chceme venovať cenotvorbe svojej firmy a stanoviť fér cenu pre konkrétneho klienta a po prípade optimalizovať klientov na tých, ktorí nám platia primerane, tak si musíme viesť podrobnejšiu evidenciu tohto, čomu venujeme čas. Jeden alebo viac krát ročne to musíme vyhodnotiť vo vzťahu k tomu, koľko peňazí pýtame od konkrétneho klienta.

Čo sa fakturuje nad rámec v rámci priebežných prác mimo závierku hodinovou (resp.1/2 hodinovou sadzbou 36,00Eur/hod.): 

 • Riešenie problémov pri prebratí účtovníctva - riešenie nevyriešených otázok za minulé obdobia.
 • Optimalizácia pre nižšie daňové zaťaženie
 • Podklady pre banku pri čerpaní úveru a prolongácia úverov.
 • Ročná závierka, daňové priznanie, inventarizácia 50,00 Eur
 • Reporty pre klienta a banky a iné subjekty.
 • Vypracovanie podkladov na rozhodnutie valného zhromaždenia/spoločníka.
 • Spracovanie podkladov k účtovným dokladom (podporné výpočty, podporné doklady k dokladu o zaúčtovaní, prílohy zmlúv a pod.).
 • Vyúčtovanie pracovných ciest alebo kontrola vyúčtovania pracovných ciest na základe podkladov. Dodatočné podania DPH a iné dodatočné výkazy.
 • Dodatočné podania DPH a iné dodatočné výkazy.
 • Štatistické výkazy.
 • Spracovanie podaní OSS, MOSS.
 • Vystavovanie faktúr v mene klienta.
 • Iné elektronické podania na úrady okrem podaní zahrnutých v cene paušálu a miezd.
 • Spracovanie účtovných smerníc.
 • Iné podania na Finančnú správu alebo úrady.
 • Príprava podkladov na daňovú a inú kontrolu (účtovníctvo, mzdy) a zastupovanie na kontrole.
 • Príplatok v prípade zložitejšej DPH agendy alebo individuálnych požiadaviek (napr. cestovné kancelárie a maržový model DPH, stredisková evidencia).
 • Registrácia k DPH vrátane prípravy podkladov na kontrolu a účasť na kontrole.
 • Účtovanie skladu.
 • Pripomienkovanie zmlúv.
 • Zložitejšie poradenstvo pre klienta, iné ako daňové poradenstvo.
 • Spracovanie jednoduchých zmlúv na základe vzorov k zmluvám, iné ako právne poradenstvo.
 • Zakladanie a zmeny v S.R.O. a administratívne úkony voči Obchodnému registru a inému orgánu verejnej moci.
 • Finančné plánovanie a finančné riadenie firmy.
 • Zastupovanie konateľa pred vybranými subjektmi vo finančných a ekonomických otázkach. Interpretácie a odporúčania sú subjektívne názory. 
 • Dodatočné práce súvisiace so závierkou - ak má niektorý klient náročnejšiu agendu, cena za kvalitne spracovanú závierku s vyriešením náročnejších detailov má mať inú cenu ako cena za jednoduchú závierku:
 • Výpočet podkladu k úročeniu úverov.
 • Transferové oceňovanie závislých operácii k závierke.
 • Riešenie väčšieho počtu nesúladov saldokonta - pohľadávky a záväzky (v závislosti od počtu týchto nesúladných položiek v závierke).
 • Riešenie rozporov pri odpočítaní preddavkov vo väčšom rozsahu (v závislosti od počtu týchto nesúladných položiek v závierke).
 • Riešenie párovania a priraďovania nákladov na spotrebu a predaný tovar k závierke (opravy účtovania, ak neboli konateľom faktúry priebežne počas roka označované).
 • Výpočet podkladu k zaúčtovaniu nadspotreby.
 • Ocenenie zákazkovej výroby alebo rozpracovanej výroby.
 • Evidencia cien akcií a iných finančných aktív.
 • Riešenie problémov s vydanými gastro lístkami (príspevkom na stravné) po lehote v prípade väčšieho nesúladu.
 • Podklady pre audítora a odpovede pre audítora.
 • Podklady na mimoriadnu závierku v prípade podaného návrhu na insolvenčné konanie aj s inventarizáciami pre súd/exekútora.
 • Zostavenie inventarizovanej priebežnej závierky pri zmene účtovníka.
 • Zriadenie el. komunikácie na DU - príprava splnomocnenia, zriadenie autorizácie cca 1 hodina 36 €
 • Registrácia zamestnávateľa na daň zo závislej činnosti - príprava a podanie prihlášky cca ½ hodina 36 €
 • Registrácia zamestnávateľa - prihláška respektíve odhláška zamestnávateľa SP, ZP cca 1 hodina 36 € / hodina
 • Zriadenie el. prístupov zamestnávateľa na SP, ZP - zriadenie el. pobočiek (zákonná povinnosť komunikovať elektronicky) cca 1-2 hodiny 90 €
 • Osobné doručenie - prihláška, odhláška, mesačný výkaz do poisťovní, v prípade ak ešte nie je zriadená elektronická podateľňa cca 1-2 hodiny 36 € / hodina
 • Registrácia nového zamestnanca - prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, registrácia do mzdového programu cca ½ hodina 36 € / hodina
 • Registrácia nového zamestnanca /cudzinec/ - prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, zaslanie informačnej karty na ÚPSVaR cca 1 hodina 36 € / hodina
 • Pracovná zmluva - príprava alebo kontrola cca 1 hodina 36 € / hodina
 • Osobné doručovanie dokumentov - PN, OČR, materskej do SP cca 1 hodina 36 € / hodina
 • Ukončenie PP zamestnanca - odhlásenie zo SP a ZP, príprava mzdového listu, ELDP, zápočtového listu cca ½ hodina 36 € / hodina
 • Dohodári, študenti - prehlasovanie v SP s alebo bez dôchodkového poistenia - závisí od výšky príjmu v danom mesiaci cca 10 minút 36 € / hodina
 • Rozúčtovanie miezd na strediská podľa požiadaviek klienta podľa skutočne odpracovanej doby, závisí od náročnosti a počtu zamestnancov 36 € / hodina
 • Opravy miezd, chýb spracovaných výkazov - chyba klienta - 36 € / hodina
 • Výpočet nároku na stravné lístky pre zamestnancov, objednávanie stravných lístkov, objednávanie stravovacích kariet - 36 € / hodina
 • Rozposielanie výplatných pások zamestnancom - emailom - 36 € / hodina
  Hlásenie o vyúčtovaní dane - spracovanie a podanie na DU cca ½ hodina 36 €
 • Ročné zúčtovanie dane /RZD/ zamestnanca, potvrdenie o zaplatení dane, žiadosť o RZD na základe kompletne dodaných podkladov cca 30 minút / zamestnanec 15 € / zamestnanec
 • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme - spracovanie a zaslanie emailom - 5 € / zamestnanec
 • Exekúcie - komunikácia s exekútormi, výpočet zrážok zo mzdy cca 1 hodina 36 € / hodina
 • Príprava potvrdení pre banky, štátne inštitúcie pre klienta cca 1 hodina 36 € / hodina
 • Mzdové poradenstvo - email, telefón, osobne - 36 € / hodina
 • Iné vyššie neuvedené - 36 € / hodina 


Preberanie daňových priznaní v regiónoch

V tomto roku budeme preberať daňové priznania v teréne mimo daňových úradov vo viacerých mestách po Slovensku. Plníme tak svoj záväzok, ktorý sme dali primátorom miest, ktorých sa dotkla optimalizácia kontaktných miest daňových úradov. V posledné tri marcové dni od 8. hodiny ráno do 16. hodiny budú naši kolegovia preberať daňové priznania až v 16 mestách. 

Daňové priznanie je potrebné podať do konca marca 

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 je potrebné podať do konca marca tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak urobiť aj z pohodlia domova, potrebné je mať len zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Klienti komfortnejšie zaplatia aj samotnú daň, nakoľko finančná správa od polovice februára umožňuje platbu daní platobnou kartou. Podrobné informácie o daniach (vrátane príkladov) nájdete na našom portáli.

Sme tu pre Vás!

Daňové úrady po celom Slovensku budú k dispozícii všetkým klientom počas predĺžených úradných hodín posledné dva marcové dni, a to vo štvrtok 30. 03. 2023 od 8. hodiny do 17.hodiny a v piatok 31.3. 2023 od 8. hodiny do 18.hodiny. V tieto dva dni bude call centrum na voľbe č. 3 a č.1 (daň z príjmov a elektronická komunikácia) fungovať do polnoci. Posledné dva marcové týždne vám bude okrem štandardných komunikačných kanálov k dispozícii aj online poradňa na call centre. 

Znížená sadzba DPH v KV DPH

Vážení klienti, informujeme Vás o možnosti uplatnenia zníženej sadzby DPH vo výške 5 % v novej verzii formulára KV DPH s označením KVDPHv23, ktorý bude možné podať cez portál finančnej správy alebo prostredníctvom aplikácie eDane od 1.7.2023 (od zdaňovacieho obdobia 07/2023, resp. 3Q/2023). V novej verzii formulára, ktorá bola zapracovaná z dôvodu systémových úprav súvisiacich so zmenou sadzieb dane, nedošlo po obsahovej stránke oproti predchádzajúcej verzii formulára k žiadnym zmenám a od 1.7. 2023 plne nahrádza predchádzajúcu verziu KVDPHv21.

Platobnou kartou uhradíte už aj správne poplatky

Naplno rozvíjame platobné možnosti pre našich klientov. Okrem daní je od začiatku marca tohto roka možné platobnou kartou uhrádzať už aj správne poplatky priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy. Na využitie tejto novej funkčnosti je však potrebné, aby mal klient aktivovanú schránku na ÚPVS.

Listy zamerané na daňový bonus na dieťa priniesli štátu 1 milión eur

Preventívne listové kampane sa nám vyplácajú. Posledná, ktorá bola zameraná na správne uplatňovanie daňového bonusu na dieťa, priniesla štátu takmer 1 milión eur. Tieto prostriedky sme získali vďaka dobrovoľne vráteným čiastkam, ktoré si rodičia uplatnili, ale aj kontrolou.

VRP 2 dostupná na iOS zariadenia

Bezplatná aplikácia na evidenciu tržieb VRP 2 je dostupná už aj pre používateľov iOS zariadení. Aplikácia podporuje 12 druhov cenovo dostupných tlačiarní a disponuje všetkými funkcionalitami ako verzia VRP 2 pre Android zariadenia. Cieľom finančnej správy bolo užívateľom priniesť plnohodnotnú aplikáciu so všetkými kľúčovými funkcionalitami a dostatkom podporovaných tlačiarní, čo si vyžiadalo dlhší čas na vývoj. Tieto procesy však priniesli výsledok a aplikácia je už dostupná na stiahnutie v Apple App Store.

Úspešné razie voči dílerom drog

Zaistenie takmer 20 kg omamných a psychotropných látok je výsledkom protidrogových akcií, ktoré v uplynulých týždňoch vykonali príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy v spolupráci s Policajným zborom SR. Zo zaisteného množstva by bolo možné vyrobiť asi 30.000 jednotlivých dávok OPL, pričom ich cena na čiernom trhu by sa pohybovala v rozmedzí od 75.000 do 375.000 eur.

Pozor na platnosť certifikátov na starších občianskych preukazoch

V súvislosti s podávaním daňových priznaní za rok 2022 pripomíname klientom, ktorí aktívne používajú kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a ich občiansky preukaz bol vydaný do 20. júna 2021, že platnosť certifikátov pre KEP uložených na čipe ich dokladu skončila 31. decembra 2022. Ak si OP nevymenili, môžu na elektronické podpísanie DP využiť dočasné riešenie - zdokonalený elektronický podpis. 

Vo vozidle našli ruksaky s drogami

Žilinskí príslušníci finančnej správy pri kontrole vozidla na Kysuciach našli v ruksakoch zakázanú drogu s názvom kratom. Na Slovensku je kratom, ktorý sa zvykne používať na odvykanie od heroínu, morfínu a iných opioidných drog, z dôvodu vážnych bezpečnostných obáv, zakázaný. Prípad bol postúpený orgánom činným v trestnom konaní.

Pozor na podvodné SMS!

Evidujeme, že verejnosti chodia v mene finančnej správy podozrivé sms o neuhradenom dlhu na daňovom úrade. Pozor, je to podvod!

Finančná správa takýmto spôsobom s klientami nekomunikuje! Neklikajte na priložený odkaz a takúto sms odporúčame okamžite vymazať!
Ako identifikovať a čo robiť v prípade obdržania takéhoto emailu alebo sms správy:
- všímať si logo a adresu odosielajúceho (väčšinou je neidentifikovateľná), - pozorne si prečítať obsah emailu a v prípade pochybností kontaktovať finančnú správu na oficiálnych stránkach alebo zavolať na call centrum (048/43 17 222)takýto email alebo sms NEDISTRIBUOVAŤ a NEODPISOVAŤ na ne,
- neklikať na priložené linky v takýchto podozrivých správach


Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Dane Mipel, Jana Zachová

Prievozská 1, 821 09 Bratislava

zastávka Novohradská: trolejbusy 201,208,212,202, autobusy 70, 68,96,50.

oproti čerpacej stanici Slovnaft, oproti novému  APOLLO BUSINESS CENTRU

+421 948 745 454

danemipel@gmail.com