CENNÍK DANEMIPEL 16.9.2019 

MESAČNÝ PAUŠÁL za vedenie PODVOJNÉHO,  JEDNODUCHÉHO účtovníctva oceneného hodinovou sadzbou (20€ hodina účtovania). 


Online účtovníctvo - celá Slovenská republika. Môžete nám doklady posielať cez internet, poštovým kuriérom z hociktorého mesta, alebo štátu. Ceny sú vrátane podania výkazov a priznaní prostredníctvom portálu finančnej správy. 


BONUS zdarma: 1 krát mesačne Vám prídu do emailu manažérske výkazy podľa Vašich požiadaviek (súvaha, výsledovka, peňažný denník, pokladničná kniha, hlavná kniha),  dodávateľské a odberateľské saldokontá (neuhradené faktúry). Sledovanie termínov platieb, upomienky. Inventarizácia všetkých súvahových účtov. Upozorňovanie na zistené nedostatky pri účtovných dokladoch. 

Zaúčtované doklady zasielame naspäť na Vašu adresu, aj v ten istý deň po zaúčtovaní. Na všetkých dokladoch budú pripevnené "tzv" košieľky s informáciou o zaúčtovaní účtovného prípadu, poradového čísla v  účtovnom denníku, o zaúčtovanej sume, účtoch na ktorých bol prípad zaúčtovaný, dátume zaúčtovania a podobne.


do 25 položiek = 1 hodina účtovania............................20€

do 50 položiek = 2 hodiny účtovania............................40€

do 75 položiek = 3 hodiny účtovania............................60€

do 100 položiek = 4 hodiny účtovania.........................80€

do 125 položiek  = 5 hodín účtovania.........................100€

do 150 položiek  = 6 hodín účtovania........................120€

do 175 položiek  = 7 hodín účtovania..........................140€

do 200 položiek = 8 hodín účtovania..........................160€

do 225 položiek = 9 hodín účtovania..........................180€

do 250 položiek = 10 hodín účtovania........................200€


INÉ SLUŽBY:

- Vyžiadanie DPH zaplatenej v  inom členskom štátu EÚ  2€/1 ks faktúra, alebo zjednodušený doklad
- Cena za vedenie miezd bude dohodnutá osobitne - podľa počtu zamestnancov.
- Osoby identifikované pre daň - registrácia na plátcovstvo DPH zdarma - DPH priznanie 5€/1 kus
-Príprava (upratanie) dokladov na zaúčtovanie účtovníkovi - 20€/1 hodina


Ako postúpiť celkové vedenie účtovníctva novému účtovníkovi?

Vedenie účtovníctva je pomerne zložité a zaberá dosť času, a preto ho podnikatelia často zveria do rúk účtovným firmám. Pre jeho postúpenie je potrebné dodať:

  • hlavnú účtovnú knihu,
  • účtovné závierky,
  • účtovné denníky,
  • vnútorné účtovné smernice a účtový rozvrh,
  • inventarizácie súvahových a podsúvahových účtov,
  • inventúrny zoznam majetku, drobný majetok, zásoby, tovar, materiál a hotovosť v pokladni,
  • zostatky na účtoch za uplynulé účtovné obdobia,
  • knihu záväzkov a pohľadávok,
  • obraty výsledkových účtov a účtovné doklady rozpracovaného účtovného obdobia (pri prevzatí uprostred zdaňovacieho obdobia),
  • a tiež daňové priznania z minulých rokov.

Ako by malo prebehnúť predanie dokumentov?

Predanie dokumentov k vedeniu ktorejkoľvek účtovnej agendy by malo byť zdokumentované pomocou predávajúcej listiny, kde bude zoznam všetkých predaných podkladov. Pred podpisom si listinu skontrolujte, aby ste zabránili vzniku neskorších nedorozumení. Dobre vypracovaný dokument vás ochráni pred rizikom, že ste nejaké materiály nedodali.

Nekvalitný účtovník bude pri predávaní účtovníctva robiť problémy. Neodovzdá späť doklady, nebudú k dispozícii zálohy dát, nebude spolupracovať s novým účtovníkom. Nekvalitný účtovník nie je poistený a náhradu za škody, ktoré priamo spôsobí, z neho nevymôžete. Nekvalitný účtovník nepripustí, že niekde urobil chybu a je dosť možné, že neprehltne váš odchod, a bude vám ho chcieť "osladiť".

Je dobré prebrať, či nový účtovník je poistený a ako bude vyzerať zmluva o poskytnutí služby, ktorú s vami bude uzatvárať. Kvalitný účtovník nemá problém jasne a záväzne definovať, akým spôsobom bude prebiehať  súčinnosť pri predávaní účtovníctva v prípade ukončenia spolupráce.

Nekvalitný účtovník sa opýta iba na počet dokladov a počet daňových priznaní. Ujasní si cenníkové položky a viac ho nič nezaujíma. Pravdepodobne bude patriť k lacným. Dobrý účtovník sa opýta na podrobnosti a vaše doterajšie skúsenosti, požiadavky, navrhuje vám proaktívne možnosti, ako účtovníctvo viesť. A je drahší. Skvelý účtovník ponúkne i ďalšie služby. Sledovanie termínov platieb, upomienky neplatičov. Akýsi presah do činností, ktoré vo veľkých firmách vykonávajú podnikoví ekonómovia. Cena za spracovanie účtovníctva bude pravdepodobne štandardná, ale priplatíte si za doplnkové služby.