Odborná literatúra

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrických zariadeniach-vydavateľstvo MARKAB

cena 6,50 Eur

BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti - práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami

Rok vydania: 2011, 100 strán A4 + obal.

Určenie príručky: útvarom personalistiky, školitelom a poučeným osobám - pre školenia odbornej spôsobilosti podľa §20-poučená osoba, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. (poučenie vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24, v určitých prípadoch i poučená osoba)Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenia elektrické alebo vykonávať na ňom prácu ak bola preukázateľne poučená podľa § 20 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov na vysokom napätí

Ján Meravý Vydavateľstvo: Ing. Ján Meravý - Lightning, 2012

cena 16 Eur

Knižka obsahuje základný prehľad z problematiky vysokého napätia z hľadiska najnovších predpisov a noriem. Obsahuje množstvo názorných obrázkov a fotografií na ľahšie pochopenie danej problematiky. Je vhodná nielen pre začínajúcich pracovníkov, ale je aj vhodnou praktickou pomôckou pre už zabehnutých pracovníkov pri ich práci na zariadeniach vysokého napätia.

Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov

Ján Meravý Vydavateľstvo: 

Ing. Ján Meravý - Lightning, 2011

cena 15 Eur

Autor je certifikovaný elektrotechnik špecialista, revízny technik a súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosti pri práci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v tomto odbore. Predkladaná knižka v druhom novelizovanom a rozšírenom plnofarebnom vydaní vo formáte A4 má 180 strán a je bohato graficky aj fotograficky ilustrovaná. Je spracovaná v súlade s novou Vyhláškou MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. platnou od 1.1.2010.  

ELEKTROTECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ PRE ELEKTRIKÁROV V PRIESTOROCH S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU

cena 20 Eur


Autori do tejto knižky vložili svoje dlhoročné skúsenosti z pohľadu najnovších predpisov a noriem z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Zámerom autorov bolo zhromaždiť dostatočné množstvo aktuálnych informácií a prehľadne ich poskytnúť pracovníkom, ktorí pracujú v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov, pár, prachov a výbušnín. Knižka je vhodným študijným pod-kladom pre pracovníkov k získaniu odbornej elektrotechnickej spôsobilosti v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu ako aj pre projektantov a revíznych technikov pracujúcich v tejto oblasti. Obsahuje dostatok názorných obrázkov a fotografií pre ľahšie pochopenie danej problematiky ako aj praktické ukážky označovania elektrických zariadení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Svoje vedomosti si môžu elektrotechnici overiť v závere knižky na množstve predložených testov. Táto knižka je vhodným materiálom pre udržiavanie si odbornej spôsobilosti pri činnostiach na elektrických zariadeniach v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Ján Meravý · Vydavateľstvo: Ing. Ján Meravý - Lightning, 2015

cena 16 Eur

Obsah:

1. Úvod

2. Všeobecné definície

3. Povinnosti výrobcov rozvádzačov

4. Rozdelenie rozvádzačov

5. Druhy rozvodných zariadení

6. Umiestnenie rozvádzačov

7. Údaje o rozvádzači

8. Vyhotovenie a konštrukcia rozvádzača

9. Skúšanie rozvádzačov

10. Technická dokumentácia

11. Praktické prípady vyhotovenia rozvádzačov v rodinných domoch a bytoch

12. Prehľad platných technických predpisov a noriem pre výrobu rozvádzačov