Editovateľné tlačivá vo formáte doc. pre vaše podnikanie.  Na stiahnutie vo formáte doc., pdf. Posielame aj vytlačené na adresu.

1. Dohoda o hmotnej zodpovednosti

5€

2. Evidenčná karta hasiacich prístrojov

5€

3. Charakteristika pracoviska podľa technických a bezpečnostných požiadaviek na ochranné prostriedky 

5€

4. Charakteristika pracoviska z pohľadu technických a bezpečnostných požiadaviek na prideľované osobné ochranné pracovné prostriedky 

5€

5. Interná smernica prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov

5€

6. Kontrola elektrického ručného náradia (STN 33 1600)

Poznámka: môžeme Vám vykonať kontrolu RN.

5€

7. Kontrola elektrických spotrebičov - podľa STN 33 1610

Poznámka: môžeme Vám vykonať kontrolu ES. 

5€

8. Lekárska správa o preventívnej lekárskej prehliadke

5€

9. Lekárska správa o zdravotnom stave pri nástupe do zamestnania alebo pri preradení 

5€

10. Nebezpečenstvá vyskytujúce sa na jednotlivých pracoviskách a návrhované osobné ochranné pracovné prostriedky

5€

11. Nebezpečenstvá vyskytujúce sa na pracovisku a navrhované OOPP

5€

12. Odborná prehliadka a skúška elektrického obvodu

Poznámka: môžeme Vám vykonať prehliadku a skúšku EO.  

5€

13. Odovzdávanie/preberanie technického zariadenia

5€

14. Opatrenia k zaisteniu bezpečnosti osôb a majetku na základe zistených závad elektrických zariadení 

5€

15. Osobná karta 

5€

16. Osobná karta na zverené predmety 

5€

17. Osobné údaje zamestnanca

5€

18. Osobný list pracovníka pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

5€

19. Písomný dokument o ochrane pred výbuchom (Nariadenie vlády č. 393/2006 z.z.)

5€

20. Potvrdenie o absolvovaní oboznámenia / školenia v rozsahu: § 20 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Poznámka: Môžeme Vám vykonať školenie Vašich zamestnancov. 

5€

21. Potvrdenie o preskúšaní komína

5€

22. Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komína

5€

23. Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného alebo pojazdného hasiaceho prístroja

5€

24. Potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia prenosného alebo pojazdného hasiaceho prístroja

5€

25. Poučenie o správnom a bezpečnom používaní elektrickej inštalácie 

5€

26. Prehľad horľavých látok v objekte - vlastnosti (kvapaliny, pary, plyny)

5€

27. Prehľad nehorľavých látok v objekte - vlastnosti (kvapaliny, prach, plyny)

5€

28. Protokol číslo: príloha č. 1 

5€

29. Protokol o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pracovného stroja 

5€

30. Protokol o skúške elektrického predmetu po vykonanej oprave 

5€

31. Protokol o určení vonkajších vplyvov 

5€

32. Revízie elektrických spotrebičov

5€

33. Revízie elektrického ručného náradia

5€

34. Správa o odbornej prehliadke (revízii) elektrickej prípojky NN

5€

35. Správa o prehliadke elektrického zariadenia podľa STN EN 60079-17 EZ vo výbušnej atmosfére, inštalácia ex "i" "id" a "nl" * 

5€

36. Správa o prehliadke elektrického zariadenia podľa stn en 60079-17 ez vo výbušnej atmosfére, inštalácia ex "p" a "pd" *

5€

37. Správa o prehliadke elektrického zariadenia podľa stn en 60079-17 ez vo výbušnej atmosfére, inštalácia ex "td" *

5€

38. Správa o prehliadke elektrického zariadenia podľa stn en 60079-17 ez vo výbušnej atmosfére, inštalácia ex "d", ex "e", ex "n" 

5€

39. Správa o revízii podlahy z hľadiska elektrostatickej vodivosti

5€

40. Správa o revízii vonkajšej časti LPS systému (bleskozvodu) 

5€

41. Určovací list jednoduchého krytu budovaného svojpomocne

5€

42. Zápočet praxe - činnosti na elektrických zariadeniach (EZ) 

5€

43. Záznam o absolvovaní inštruktáže o poskytovaní predlekárskej prvej pomoci 

5€

44. Záznam o absolvovaní pravidelného školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

5€

45. Záznam o absolvovaní vstupného školenia na pracovisku 

5€

46. Záznam o poskytnutých osobných ochranných pracovných prostriedkoch 

5€

47. Záznam o pracovnom úraze

5€

Uhraďte sumu vyrátanú nasledovnou objednávkou. Do poznámky uveďte číslo tlačiva, ktoré požadujete a počet ks tlačív. Po úhrade Vám príde tlačivo do emailu vo formáte pdf, a doc., alebo poštou na adresu. Možnosti úhrady: Bankový prevod, dobierka, hotovosť. Je možné platiť aj online cez PayPal na mailovú adresu mipelmp@gmail.com.