content_copy

Vedenie podvojného účtovníctva, alebo jednoduchého účtovníctva

Dôkladnosťou zabezpečujeme plynulý chod spracovania a kontroly účtovníctva.  Zaúčtujeme všetky účtovné prípady podľa predložených dokladov. Máme skutočné referencie. 

Pohodlné spracovanie účtovníctva, fakturácie, DPH (mesačne, kvartálne, opravy-dodatočné priznania), skladu a maloobchodného predaja.

Účtovanie riadkov a dokladov je individuálne. Nie je riadok ako riadok a doklad ako doklad. Vo všeobecnosti platí, že závisí to od toho, aký softvér používa účtovník, lebo každý softvér riadky počíta a eviduje inak. Náročnosť závisí aj od konkrétneho klienta. Dobre importovaný e-shop sa nikdy nedá porovnať so stavebnou firmou, ktorá pôsobí vo viac krajinách a má súbor rôznych režimov DPH alebo s cestovnou kanceláriou v maržovom režime DPH. Sú účtovníci, ktorí okrem ceny za riadok majú rôzne druhy príplatkov pre náročnejších klientov. Takže cena za riadok alebo doklad sa nedá úplne jednoducho porovnať. Najbežnejšia cena za 1 riadok je 1,00 eur.

Aká je hodinová sadzba za dodatočné práce? Cenová úroveň 25,00 eur hovorí o tom, že sami seba vnímame ako nie príliš kvalifikovanú profesiu Kvalifikovaná profesia by účtovala 40-45,00 eur/hod. Kvalifikovanou profesiou sú napríklad právnici a advokáti, ktorí sa efektívnou sadzbou dostávajú k 40-45,00 eur/hod. a vyššie.


Mzdy a personalistika

 Vedenie personálnej agendy a miezd je povinné pre všetky firmy, ktoré majú minimálne jedného pracovníka. Nie je pri tom dôležité, či je pracovník zamestnaný na trvalý pracovný pomer, čiastočný úväzok, alebo je to brigádnik platený na dohodu. Mzdy a personálna agenda sú jednou z dôležitých náplní práce našej firmy. Samozrejme, že personalistika a mzdové účtovníctvo sú zvyčajne súčasťou poskytovania komplexných účtovných služieb, ale mzdovú agendu a personalistiku vedieme aj samostatne. Daňové tlačivá máme v elektronickej podobe.

Najbežnejšia cena v roku 2022 je 10,00 eur za 1 spracovanú mzdu. V Bratislave 15,00 eur za 1 mzdu.

Kontroly personálnej agendy budú čím ďalej tým prísnejšie. Nízka cena za 1 mzdu výrazne ohrozuje príjem účtovnej kancelárie z titulu spracovania miezd. Veľa mzdárov "darováva" svoj čas klientom.

Takéto chovanie je výsostne neekonomické. 

Priemerná cena roku 2022 za prihlásenie alebo odhlásene zamestnanca: 10,00 eur. 

Priemerná cena za ročné zúčtovanie dane 1 zamestnanca: 15,00 eur


Výpočet všetkých daní

Aktuálna legislatíva je zapracovaná do automatických účtovaní a predkontácií pre rýchle evidovanie všetkých účtových prípadov. 

Programová kontrola správnosti zaúčtovaných dokladov nás upozorní aj na chýbajúce alebo nesprávne zadané povinné údaje.

Samotné naplnenie výkazov údajmi z účtovníctva a exporty pre daňový úrad je pre nás hračkou. Výkazy vytvoríme ku ktorémukoľvek účtovnému obdobiu.

Príprava DPH, daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb, fyzických osôb, dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľností, refundácie DPH zo zahraničia, DPH pre identifikované osoby, zrážkové dane a pod. Zabezpečenie komunikácie s daňovým úradom. 

Účtovník, ktorý vie ako založiť sro a viesť účtovníctvo

Precízny účtovník, ktorý má rád čísla, poskytuje účtovné a daňové poradenstvo, poradí Vám ako založiť sro a ukáže ako správne viesť účtovníctvo

Generálny pardon 2023

Od 1. februára 2023 nadobúda účinnosť generálny pardon a potrvá do 31. augusta 2023. Odvádzateľom poistného, ktorí majú dlh voči Sociálnej poisťovni, generálny pardon poskytuje možnosť, aby si vyrovnali svoje záväzky a takto splnili podmienky pre odpustenie penále z dlžnej sumy.

Základná informácia a podmienky

Text

Generálny pardon je určitou formou "exekučnej amnestie", ktorá sa bude uplatňovať voči dlžníkom Sociálnej poisťovne od 1. februára 2023 do 31. augusta 2023.

Znamená to, že Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. februára 2023:

  • nepredpíše penále alebo
  • odpustí povinnosť zaplatiť penále,

ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie pred 1. júlom 2022, splatné do 31. januára 2023, ak toto dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie dlžník v plnom rozsahu zaplatí do 31. augusta 2023.

Základnou podmienkou uplatnenia generálneho pardonu voči dlžníkovi je teda zaplatenie celej dlžnej sumy poistného (istiny) do 31. augusta 2023 a predloženie chýbajúcich mesačných výkazov poistného za rozhodujúce obdobie.

Odvádzateľ poistného (zamestnávateľ a tzv. zahraničná samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa vzťahuje zákon o sociálnom poistení) musí teda predložiť podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevkov za obdobie do 30. júna 2022. V prípade zamestnávateľa je takýmto podkladom mesačný výkaz poistného a príspevkov, v prípade tzv. zahraničnej samostatne zárobkovo činnej osoby ide o poskytnutie dokladov na posúdenie vzniku a zániku jej povinného sociálneho poistenia a určenie správnej výšky poistného.

Ak si odvádzateľ túto povinnosť nesplní, hľadí sa na neho tak, ako by mal za toto obdobie nezaplatené poistné, a teda nemá možnosť zapojiť sa do generálneho pardonu.

Čo vykoná Sociálna poisťovňa

Pri uplatňovaní generálneho pardonu bude Sociálna poisťovňa postupovať po jednotlivých krokoch tak, aby do procesu oddlžovania zapojila čo najviac dotknutých subjektov. Dlžníci majú k dispozícii doteraz najdlhšiu časovú lehotu na vysporiadanie svojich záväzkov – až sedem mesiacov. Sociálna poisťovňa sa bude jednotlivým skupinám dlžníkov venovať tak, aby bol celý proces plynulý a na realizáciu rozsiahleho a mimoriadneho oddlžovania mali klienti dostatočný priestor.

1. Sociálna poisťovňa prerušuje predpisovanie penále a proces vymáhania

Od februára Sociálna poisťovňa dočasne prerušuje predpisovanie penále týkajúce sa obdobia generálneho pardonu. Rovnako tiež prerušuje vymáhanie pohľadávok na penále. O odložení vymáhania pohľadávok na penále, ktoré realizuje vo vlastnej réžii, bude osobitne už počas februára dotknutých klientov informovať. Na generálny pardon už upozornila aj Slovenskú komoru exekútorov a informácie o generálnom pardone a možnom zániku vymáhaného penále dostali aj samotní exekútori.

2. Sociálna poisťovňa vyzýva klientov, aby si od februára aktualizovali kontaktné údaje a dozvedeli sa o možnosti generálneho pardonu

Na neuhradený dlh/chýbajúci výkaz bude Sociálna poisťovňa dlžníkov, na ktorých eviduje aktuálne kontakty, adresne upozorňovať zasielaním SMS správ, resp. emailov, ako aj prostredníctvom eSlužieb Sociálnej poisťovne. Aj preto by si dlžníci mali aktualizovať kontaktné údaje, potrebné pre vzájomnú komunikáciu (telefónne číslo, email). Môžu tak urobiť bez osobnej návštevy pobočky.

3. Sociálna poisťovňa začína od marca 2023 pravidelne upozorňovať klientov

Sociálna poisťovňa bude ústretovo upozorňovať (notifikovať) tých klientov, ktorým môže generálny pardon pomôcť pri riešení ich záväzkov voči Sociálnej poisťovni. Tento krok bude vykonávať Sociálna poisťovňa proaktívne každý mesiac (SMS, email).

4. Sociálna poisťovňa zabezpečí prvé hromadné oddlženie v apríli 2023

Pri dlžníkoch, o ktorých má Sociálna poisťovňa k dispozícii všetky potrebné údaje a ktorí dlžné poistné uhradili, sa celý proces odpustenia penále vykoná automaticky, bez ich žiadosti či návštevy pobočky. Prvý hromadný automatický proces Sociálna poisťovňa pripravuje na apríl 2023 pre tých odvádzateľov, ktorí si svoje záväzky už vysporiadali, resp. zaplatili dlžné poistné, prípadne aj predložili chýbajúce doklady do konca marca 2023. Títo odvádzatelia poistného dostanú o uplatnení generálneho pardonu a o odpustení penále oznámenie listom alebo do e-schránky.

5. Sociálna poisťovňa bude počas generálneho pardonu dlžníkov pravidelne oddlžovať a informovať

Sociálna poisťovňa bude v súvislosti s generálnym pardonom dlžníkov, ktorí splnili stanovené podmienky, v pravidelných intervaloch oddlžovať (odpúšťať penále) až do 31. augusta 2023 a následne ich bude o odpustení penále informovať.

Čo odporúčame klientom

1. Aktualizovať si kontaktné údaje

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si svoje kontaktné údaje môžu v Sociálnej poisťovni aktualizovať prostredníctvom eSlužieb, konkrétne služby Odvádzateľ poistného – Saldokonto (Kontaktný formulár pre SZČO), v ktorom je možné si tieto údaje pohodlne on-line, bez osobitnej návštevy pobočky zaevidovať a následne skontrolovať alebo zmeniť.

Zamestnávateľ si kontaktné údaje môže preveriť a doplniť pri odosielaní dokumentu RLFO, RLZ a MVP/VP, rovnako prostredníctvom eSlužieb.

Klienti si kontaktné údaje môžu aktualizovať aj pri osobnej návšteve pobočky Sociálnej poisťovne (Kontakty – pobočky). Aktualizované údaje slúžia na to, aby ich Sociálna poisťovňa mohla upozorniť (zaslať notifikáciu) na možnosť generálneho pardonu.

2. Subjekty, ktoré poznajú výšku svojho dlhu, ho môžu ihneď uhradiť. Zamestnávatelia tiež môžu ihneď odovzdať chýbajúci mesačný výkaz a uhradiť dlh

Sociálna poisťovňa na základe generálneho pardonu automaticky odpustí penále a bude ich o tom informovať.

3. Individuálne si zistiť výšku dlhu a odovzdať chýbajúce doklady

Tí odvádzatelia poistného, ktorí si potrebujú zistiť údaje pre uhradenie dlžného poistného či doplnenie dokladov do evidencie, môžu kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne a individuálne konzultovať otázky dlhu a oddlženia  Zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne im zabezpečia potrebný servis a informácie o konkrétnom postupe.

Dane Mipel

Prievozská 1, oproti novo postavenému APPOLU

82109 Bratislava

+421 948 745 454

danemipel@gmail.com